Oprava věžního kříže na kostele sv. Gotharda, Bouzov

23.08.2012 21:39

   V týdnu mezi 16. a 25. květnem t.r. vyvrátila vichřice na věži farního kostela sv. Gotharda kříž. Důvodem nastalého havarijního stavu bylo úplné zničení rzí strávené nosné konstrukce kříže. Železo a měď zde vytvořily elektrochemický článek, který za přítomnosti vlhkosti postupně rozleptal spoje a přítomné železo.

Nastalý stav byl okamžitě řešen tak, aby nenastala další škoda na kostelním majetku nebo na újmě zdraví procházejících návštěvníků. Kříž byl demontován odbornými pracovníky a snesen na zem. Již při zběžné prohlídce byly patrny známky značného poškození. Proto na místě padl návrh obnovy původního věžního kříže deponovaného na kostelních chůru. Oba kříže byly odbornými pracovníky odvezeny k detailnímu prozkoumání možnosti oprav.

 

Popis křížů:

  1. Kříž_1 instalovaný na věži kostela poškozený vichřicí. Cca. 30 let starý. Kovová konstrukce potažená měděným plechem. Tvar – tlapatý kříž, bez přídavných symbolů. Středové vyboulení kryje konstrukční spoje.

  2. Kříž_2 deponovaný na chůru kostela. Původní kříž umístěný na věži kostela, pocházející zřejmě z doby přestavby za velmistra Maxmiliána (r. 1828). Ruční kovářská práce. Materiál železolitina. Tvar tlapatý kříž doplněný zlacenými liliemi. Jedno ramenu ulomené. Lilie poškozené, zlacení opadané.

Možnost opravy:

Vzhledem k technickému stavu kříže_1 bylo ustoupeno od jeho restaurování. Práce by byla náročná s nejistým výsledkem. Hlavní problém doléhání kovové konstrukce a mědi a tím vznikající elektrický článek…

Po bližším prozkoumání a zvážení všech variant bylo tedy rozhodnuto zrestaurovat kříž_2 do původní podoby a umístit na věž kostela. Bude potřeba kříž nejdříve svařit a následně svár žíháním popustit, aby nedošlo k pnutí v materiálu a v budoucnu samovolnému rozlomení. Obnoveny budou velmistrovské lilie a povrchově ošetřeny do zlata. Kříž bude mít povrchovou úpravu černou.

 

Báň pod křížem bude použita původní. V ní byla nalezena při sundávání kříže měděná schránka s dobovými materiály. Bude zhotovena nová, větší schránka. Do ní budou uloženy původní dokumenty a přidány nové ze současné doby. Je v plánu oslovit místní spolky a fyzické osoby a nabídnout jim možnost uložit zprávu o své činnosti do schránky. Schránka bude po té umístěna do obnovené báně. Mezi uloženými dokumenty bude umístěn i seznam dárců, a zpráva o stavu a činnosti Obce Bouzov a Německého řádu a jím spravovaných farností.

 

 

Pro případné dárce, kteří by chtěli přispět na obnovu věžního kříže je k dispozici přímo finanční účet farnosti Bouzov:

č.ú.:  153117680/0300

v.s.:  2012

Dárci budou uvedeni v seznamu dobrodinců a tento uchován příštím generacím ve schránce ve věžní kupoli.

 

         

 

 Pozvánka na slavnostní požehnání opraveného kžíže zde